Här finns en lista på alla inbokade trivsel- och andra events som föreningen eller annan med anknytning till Duvnäs arrangerar. Det är inte så att alla nödvändigtvis äger rum i Ringparksstugan. Om du vill veta om stugan är bokad går du till Ringparksstugan i toppmenyn.

Aktivitets Information:

 • tis
  11
  maj
  2021

  Årsmöte Kabel-TV

  18:00Digitalt

  ÅRSMÖTE I KABEL-TV-FÖRENINGEN

  Härmed kallas medlemmarna i Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV Ekonomisk förening till årsmöte den 11 maj 2021, kl. 18.00. Mötet sker digitalt. Intresserade att deltaga i årsmötet skickar anmälan till info@kabeltv.saltsjo-duvnas.se  senast 7 maj varvid information om uppkoppling kommer att tillskickas de anmälda i god tid innan mötet.

  Förslag till dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande för mötet
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
  8. Beslut om dispositioner beträffande föreningens resultat
  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
  10. Beslut om föreningens likvidation.
  11. Val av likvidator.
  12. Likvidatorns slutredovisning
  13. Information från styrelsen om Kabelnätets framtid
  14. Annat ärende som medlem eller styrelseordföranden skriftligen anmält senast tre veckor före årsmötet.
  15. Mötet avslutas

  Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse kommer att föreligga vid årsmötet, men kan även ca två veckor före mötet rekvireras från föreningens ordförande Claes Liljeson 0708-53 69 50 eller hämtas från hemsidan www.saltsjo-duvnas.se/kabel-tv/  , Kontakt/Om oss, Andra föreningar/Verksamheter.

  Styrelsen önskar alla välkomna!