URSPRUNG OCH ÄGOFÖRHÅLLANDEN
Villastaden Saltsjö-Duvnäs skapades enligt Nackaboken 2007 s. 11 genom att tre herrar – B.E. Lundström, överstelöjtnant Georg Juhlin-Dannfelt och bankir Emric Öhman genom sitt gemensamma bolag A.-B. Saltsjö-Dufnäs Villatomter den 18 april 1907 förvärvade större delen av Duvnäs [0,33 mtl Dufnäs n:r 1, Litt A uti Nacka socken, Svartlösa härad och Stockholms län] för en miljon kronor av patron Küsel. Litt. A omfattade 175 hektar och Küsel behöll resten i form av Dufnäs gård (övre gården, Olle Nymans samt nuvarande röda och vita raden).

Saltsjö-Duvnäs Villatomter lät redan 1908 utforma en stadsplan för exploatering av den orörda vildmarken och de tidigare brukade åkrarna. Det fanns på tomten Litt A. redan ett antal s.k. konstnärsvillor och sommarhus på arrenden från Küsel. Men nu lades systematiska planer för att exploatera ägan genom att utveckla infrastruktur i form av gator och vattenledningssystem samt avstycka, bebygga och försälja tomter . Som en tidig  åtgärd i ett led att få startkapital försåldes redan brukade och bebyggda arrenden till de som slagit sig ned i Duvnäs tidigare. Strax därefter uppfördes en saluhall där främst köpmän från Stockholm utbjöd livsmedel.

VATTENFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIN
För att säkra den för exploateringen helt strategiska vattenförsörjningen med god ekonomi (Mälaren blev inte vattenkälla förrän 1961), togs Långsjön år 1910 (som vi känner den idag) som gemensam vattentäkt för Storängen och Dufnäs i det gemensamt ägda Långsjöns Vatten AB. Det innefattade ett vattenreningsverk med dieseldriven pumpstation och tre sandfilter på rad.

Storängen byggde sin vattenreservoar uppe på Fannydalsberget och bidrog med den västra marktomten för själva reningsverket. Inte långt därifrån konstruerade Dufnäs sin reservoar uppe på vad vi idag kallar för Tornberget (reservoar = “vattentorn” i dagligt tal) och bidrog arealmässigt med själva vattentäkten, i avstyckningen “Lägenheten Långsjöstrand Östra” från Dufnäs n:r 1, Litt A. Utan vatten inget villasamhälle, kan man gott säga, men mer behövdes för att göra det planerade villasamhället attraktivt. Dit hörde att bilda en villaförening för de nya tomtägarna.

FÖRENINGENS BILDANDE
Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening bildades enligt olika uppgifter 1913 såsom en ekonomisk förening för att tillvarata de nya Duvnäsbornas intressen, och denna förening fick tillgång till saluhallen som mötesplats 1916. Tyvärr finns inga dokument från bildandet kvar och inte heller några protokoll från tiden före 1942.

VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND GRUNDADES I DUVNÄS
1952 grundades Villaägarnas Riksförbund vid ett möte i en villa på Grävlingsbacken 2,  på initiativ av där boende jur. kand. advokat Hampus Bodén, ordf. i Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening under åren 1946-1954.

SPORTAKTIVITETER OCH TRADITIONER FRÄMJADES
Öhmans sålde triangeln vid G:a Allén till fastighetsägareföreningen på villkor att den skulle användas för friluftsaktiviteter, och en tennisbana och en lekpark anlades. En bronsmedalj från 1924 års upplaga av Duvnässtafetten vittnar om gemensamma sportaktiviteter, liksom Öhmans film om midsommarfirande någon gång efter kriget.

Vidare tog Emrics son Torgny Öhman, efter att ha övertagit driften av Duvnäsbolaget, på 1930-talet initiativ till att starta Segelklubben Måsungen. Det var inte så vidsökt, eftersom Torgnys faster Birgit blev gift 1920 med skolchefen och sekreteraren för Stiftelsen Svenska Seglarskolan sedan dess grundande 1931, kaptenen från Saltsjö-Baden Gustaf Bernhardt.

RINGPARKSSTUGAN I RINGPARKEN
Innan Öhmans sålde gator och allmän mark till kommunen gav Öhmans i ett avtal 1965-12-16 dispositionsrätt till Ringparksstugan till SDF. När det visade sig att stugan var i för dåligt skick och måste rivas, formulerades ett nytt avtal i december 1966 med rätt att uppföra en ny stuga. Rätten att hålla Ringparksstugan som lös egendom på tomten Ringparken gav för femtio år fram till 2016-10-01. Arrendet utgjordes av 200 kr som en gångssumma, varav hälften redan erlagts tidigare.

Då markägaren Nacka kommun per 2015-10-01 inte hade sagt upp markavtalet, uppstår automatiskt en ny arrendeperiod om femtio år, till 2066-10-01 mot ett nytt engångsarrende på 200 kr att erläggas i förskott.

100-ÅRSFIRANDEN
År 2007 firade SDF i en med Öhmans familj och andra lokala föreningar gemensam satsning kallad SADU100 att Saltsjö-Duvnäs villasamhälle fyllde 100 år. Om detta kunde man läsa i Nacka Värmdöposten det aktuella året i intervju med Torgnys son Claës Öhman.

År 2013 firades föreningens egen 100-åriga existens. Många aktiviteter som startades 2007 för ett utökat 100-årsfirande har fortsatt, som t.ex. Duvnäsloppet arrangerat av Saltsjö-Duvnäs Sportklubb. Detta stöds av föreningen med ett årlig bidrag.

…..

[att skriva]