URSPRUNG OCH ÄGOFÖRHÅLLANDEN
Villastaden Saltsjö-Duvnäs skapades enligt Nackaboken 2007 (s. 11) genom att tre herrar – B.E. Lundström, överstelöjtnant Georg Juhlin-Dannfelt och bankir Emric Öhman genom sitt gemensamma bolag A.-B. Saltsjö-Dufnäs Villatomter, kallat Duvnäsbolaget, den 18 april 1907 förvärvade större delen av Duvnäs [0,33 mtl Dufnäs n:r 1, Litt A uti Nacka socken, Svartlösa härad och Stockholms län] för en miljon kronor av patron Küsel. Litt. A omfattade 175 hektar och Küsel behöll resten i form av Dufnäs gård (övre gården, Olle Nymans samt nuvarande röda och vita raden).

Saltsjö-Duvnäs Villatomter lät redan 1908 utforma en stadsplan för exploatering av den orörda vildmarken och de tidigare brukade åkrarna. Det fanns på tomten Litt A. redan ett antal s.k. konstnärsvillor och sommarhus på arrenden från Küsel. Men nu lades systematiska planer för att exploatera ägan genom att utveckla infrastruktur i form av gator och vattenledningssystem samt avstycka, bebygga och försälja tomter . Som en tidig  åtgärd i ett led att få startkapital försåldes redan brukade och bebyggda arrenden till de som slagit sig ned i Duvnäs tidigare. Strax därefter uppfördes en saluhall där främst köpmän från Stockholm utbjöd livsmedel.

VATTENFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIN
För att säkra den för exploateringen helt strategiska vattenförsörjningen med god ekonomi (Mälaren blev inte vattenkälla förrän 1961), togs Långsjön år 1910 (som vi känner den idag) som gemensam vattentäkt för Storängen och Dufnäs i det gemensamt ägda Långsjöns Vatten AB. Det innefattade ett vattenreningsverk med dieseldriven pumpstation och tre sandfilter på rad.

Storängen byggde sin vattenreservoar uppe på Fannydalsberget och bidrog med den västra marktomten för själva reningsverket. Inte långt därifrån konstruerade Dufnäs sin reservoar uppe på vad vi idag kallar för Tornberget (reservoar = ”vattentorn” i dagligt tal) och bidrog arealmässigt med själva vattentäkten, i avstyckningen ”Lägenheten Långsjöstrand Östra” från Dufnäs n:r 1, Litt A. Utan vatten inget villasamhälle, kan man gott säga, men mer behövdes för att göra det planerade villasamhället attraktivt. Dit hörde att bilda en villaförening för de nya tomtägarna.

FÖRENINGENS BILDANDE
Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening, SDF, bildades enligt olika uppgifter 1913 såsom en ekonomisk förening för att tillvarata de nya duvnäsbornas intressen och denna förening fick tillgång till saluhallen som mötesplats 1916. Tyvärr finns inga dokument från bildandet kvar och inte heller några protokoll från tiden före 1942. Enligt Claës Öhman bildades föreningen på initiativ av Duvnäsbolaget för att de boende skulle kunna ha en starkare röst mot bolaget som skötte det mesta i området. SDF är idag en ideell förening.

VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND GRUNDADES I DUVNÄS
1952 grundades Villaägarnas Riksförbund vid ett möte i en villa på Grävlingsbacken 2,  på initiativ av där boende jur. kand. advokat Hampus Bodén, ordf. i Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening under åren 1946-1954. Därför blev då SDF också medlem i Villaägarna vilket upphörde i samband med stadgeändringar 2018. Anledningen var att Villaägarna krävde tvångsanslutning av alla SDF:s medlemmar. Endast hälften av SDF:s medlemmar ville dock också vara medlemmar i Villaägarna.

SPORTAKTIVITETER OCH TRADITIONER FRÄMJADES
Öhmans sålde triangeln vid G:a Allén till fastighetsägareföreningen på villkor att den skulle användas för friluftsaktiviteter och en tennisbana och en lekpark anlades. En bronsmedalj från 1924 års upplaga av Duvnässtafetten vittnar om gemensamma sportaktiviteter, liksom Öhmans film om midsommarfirande någon gång efter kriget.

2020 skulle SDF fira midsommar i Ringparken för 90:e gången, men det fick på grund av pandemin ställas in.

Emrics son Torgny Öhman, som tagit över driften av Duvnäsbolaget, tog på 1930-talet initiativ till att starta Segelklubben Måsungen. Det var kanske inte så långsökt, eftersom Torgnys faster Birgit gifte sig 1920 med skolchefen och sekreteraren för Stiftelsen Svenska Seglarskolan sedan dess grundande 1931, kaptenen från Saltsjö-Baden Gustaf Bernhardt. Men det lär också ha varit så att Torgny ville att barnen och ungdomarna i Duvnäs skulle segla och spela tennis, trots att han själv inte gjorde det. Dessa sporter har än idag en tung förankring i området.

Duvnäsbolaget hyrde 1977 ut en del av Måsungen till segelklubben i syfte att de där skulle bygga sin klubbstuga. 1988 skänkte Duvnäsbolaget hela marken till Nacka kommun, nu med ett arrendeavtal mellan Segelklubben Måsungen (SKM) och kommunen. Idag är området parkmark för allmänheten. Området är mycket populärt och används förutom av allmänheten också för seglarläger under några sommarveckor i regi av SKM och även Nacka sjöscouter har förlagt sin segelverksamhet hit.

RINGPARKSSTUGAN I RINGPARKEN
Innan Duvnäsbolaget sålde gator och allmän mark till kommunen gav bolaget i ett avtal 1965-12-16 dispositionsrätten för Ringparksstugan till SDF. När det visade sig att stugan var i för dåligt skick och måste rivas, formulerades ett nytt avtal i december 1966 med rätt att uppföra en ny stuga. Rätten att hålla Ringparksstugan som lös egendom på tomten Ringparken gavs för femtio år fram till 2016-10-01. Arrendet utgjordes av 200 kr som engångssumma.

Då markägaren Nacka kommun per 2015-10-01 inte hade sagt upp markavtalet, uppstod automatiskt en ny arrendeperiod, dock nu om tjugofem år på grund av ny lagstiftning, till 2041-09-30 mot ett engångsarrende på 200 kr.

100-ÅRSFIRANDEN
År 2007 firade SDF att villasamhälle fyllde 100 år. Förberedelserna startade 2003 under ledning av Claës Öhman tillsammans med alla lokala föreningar. Den gemensamma satsningen döptes till SaDu100 – Saltsjö-Duvnäs 100 år.  Om detta kunde man läsa i Nacka Värmdöposten det aktuella året i intervju med Claës Öhman, en av Torgny Öhmans sex barn som tog över efter sin far. Flera aktiviteter som startades 2007 har fortsatt, som t.ex. Duvnäsloppet, arrangerat av Saltsjö-Duvnäs Sportklubb. Loppet stöds av föreningen med ett årlig bidrag så länge överskottet från SaDu100 återstår.

År 2013 firades föreningens egen 100-åriga existens. I samband med årsmötet överlämnade Claës Öhman en replika av klockstapeln samt en donation på 25 000 kronor till ordförande Eva Nisser. Replikan har fått sin plats på en hylla i salen och används bland annat för att ringa in årsmötesförhandlingarna.

…..

[att skriva]