15 oktober föll domen gällande Morningside Marina

Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunens beslut att anta en detaljplan för Morningside Marina.

Domstolen formulerar det så här: Mark- och miljödomstolen finner sammantaget att underlaget inte visar att marken är lämplig för bostäder med hänsyn till människors hälsa och möjligheten att förebygga bullerstörningar (2 kap. 5 § PBL) samt att detaljplanen inte utformats med skälig hänsyn till Trafikförvaltningens intresse i dess egenskap av verksamhetsutövare för Saltsjöbanan (4 kap 36 § PBL).

Beslutet att anta detaljplanen strider därmed i flera avseenden mot gällande rättsregler och ska upphävas.

Domen kan överklagas senast den 5 november.