Stadsledningskontoret under Mats Bomans ledning har utrett frågan om att göra Skuruparken till naturreservat och kommit fram till att de anser att arbetet med att omvandla parken ska avslutas och därför ligger detta förslag på Natur- och trafiknämndens bord inför deras möte den 18/2. Allt talar för att detta spikas.

Man pekar på orimliga kostnader och att två försök gjorts tidigare. Vad man inte säger är att tidigare försök misslyckats på grund av felaktig hantering. Hade ärendet skötts korrekt från början hade det ur denna synpunkt sett annorlunda ut och kanske också ur ekonomisk.

I förslaget ligger också att områden i översiktsplanen ska skrivas in som grönområde och att kommunens tillsyn ska öka eftersom stugägare bryter mot föreskrifter, PBL och miljöbalken. Man frågar sig varför inte tillsynen varit bättre under de gångna decennierna – kanske hade det kunnat ha haft en positiv påverkan.

I förslaget ligger att föreslå kommunfullmäktige att klubba beslutet på sitt möte den 2/3. Sannolikt blir det så.

Eva Nisser
Ordf SDF