15 oktober föll domen gällande Morningside Marina

Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunens beslut att anta en detaljplan för Morningside Marina. Domstolen formulerar det så här: Mark- och miljödomstolen finner sammantaget att underlaget inte visar att marken är lämplig för bostäder med hänsyn till människors hälsa och möjligheten att förebygga bullerstörningar (2 kap. 5 § PBL) samt att detaljplanen inte utformats med skälig hänsyn till T...
Läs mer...

Dom i fallet gällande stenkross i Gungviken

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har fattat beslut gällande Gungviken och eftersom MÖD är sista instans får inte deras beslut överklagas. Ett av besluten är att bergmassorna är avfall och inte, som Skanska hoppats, biprodukt. Detta är positivt för oss. Ett annat beslut är att SDF inte har talerätt, vilket är negativt men eftersom SDF också företräder ett antal privatpersoner är det inget större ...
Läs mer...

Gungviken – dom från Mark- och miljödomstolen

I början av veckan kom domen från Mark- och miljödomstolen angående Skanskas överklagan av länsstyrelsens dom rörande stenkrossen i Gungviken. Frågan om Gungviken som lämplig plats har inte prövats av domstolen. Men vi har nu försäkrat oss om att kommunen är fullt beredd på att anvisa andra platser, vilket är den enskilt viktigaste faktorn för att hindra en stenkross i Gungviken. Domen innehåll...
Läs mer...

Ja till Morningside marina

Den 21 oktober voterade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden om planförslaget för Morningside marina som gick igenom med 7 röster mot 6. Socialdemokraternas två företrädare röstade olika. Ja-rösterna                                                      Nej-röster Cathrine Bergenstråhle, M                                 Martin Sääf, L Johan Hiller, M                                            ...
Läs mer...

Röstresultat extra föreningsstämma

Slutresultatet av omröstningen i SDF är klar. Två frågor ställdes till medlemmarna (se nedan), fråga 2 drogs under mötet tillbaka och resultatet av omröstningen avseende fråga 1 blev 222 ja och 9 nej. Mer information kommer när det justerade protokollet skickas ut. Kan föreningssammanträdet bevilja styrelsen att kunna betala för externa tjänster i frågor som rör vår påverkan på vår närmiljö? ...
Läs mer...

Extra föreningssammanträde 29/9 2020 kl. 20.00

Mötet äger rum i Ringparksstugan. Den som inte kan närvara kan e-posta sitt svar till info@saltsjo-duvnas.se eller lägga svaret i brevlådan utanför köket på Ringsparksstugan. Dagordning  Kan föreningssammanträdet bevilja styrelsen att kunna betala för externa tjänster i frågor som rör vår påverkan på vår närmiljö? Om föreningssammanträdet beviljar styrelsen enligt punkt 1, kan förenings...
Läs mer...

Yttrande Gungviken

Nu är Miljö- och stasbyggnadsnämndens (MSN) yttrande till mark- och miljödomstolen klart, justerat samt, precis som SDF:s yttrande, inskickat till domstolen (se de två länkarna nedan). MSN:s yttrande är mycket bättre än det förslag som tjänstemännen tog fram, om än rätt så tunt. SDF lämnar in en inlaga på 30 sidor plus bilagor - MSN har skrivit en knapp A4-sida. Där får naturligtvis inte så myc...
Läs mer...

Varning för ljudtest

I morgon lördag samlas vi på Måsungen kl. 13.00-15.00. Någon gång under den tiden kommer ett ljudtest att genomföras som kommer att höras över Saltsjö-Duvnäs. Vi kommer att se till att ingen kommer för nära ljudkällan utan hörselskydd men alla husdjur kan ju ändå bli oroliga.
Läs mer...

Inbjudan learning/hearing med bullertest 6 april

Alla partier i Nacka säger nu NEJ till en stenkross i Gungviken. Enligt lokalpressen kommer man att rösta nej till Skanskas anmälan om att etablera en stenkross i Gungviken och inte gå på tjänstemännens förslag att skicka ärendet vidare till Länsstyrelsen. Det tycker vi är bra – endast ett mycket tydligt och välgrundat nej från våra politiker tryggar att nejet också håller i högre instanser. O...
Läs mer...

Senaste nytt om stenkrossen

Idag fredag [29/3] kom ett mycket positivt besked att även alliansen nu sällar sig till oppositionens nej till stenkross i Gungviken. Vi kan också glädja oss över att alliansen inte går på miljöchefen Per Enarssons förslag om att hänskjuta frågan till Länsstyrelsen. Det hade varit helt orimligt, för det hade de facto inneburit att det inte hade blivit ett tydligt nej till krossen. Men ännu ä...
Läs mer...