Dom i fallet gällande stenkross i Gungviken

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har fattat beslut gällande Gungviken och eftersom MÖD är sista instans får inte deras beslut överklagas. Ett av besluten är att bergmassorna är avfall och inte, som Skanska hoppats, biprodukt. Detta är positivt för oss. Ett annat beslut är att SDF inte har talerätt, vilket är negativt men eftersom SDF också företräder ett antal privatpersoner är det inget större problem.

Domen kan nedladdas här:  Svea HR M 4072-21 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2021-09-16

Däremot föranleder det senare beslutet att jag tycker att vi absolut ska överväga ett tillägg till våra stadgar där vi uttrycker att vi inte bara ska vara remissinstans utan att vi också förtydligar att vi ska företräda våra medlemmar i både kultur- och miljöfrågor. Det är nämligen så att miljöföreningar alltid har talerätt. Vi kommer diskutera frågan i styrelsen och återkomma med förslag.

Nu ligger ärendet åter hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att prioritera detta ärende och det innebär att vi kan räkna med en dom om cirka ett år. Därefter kan vi räkna med överklagande till Mark- och miljödomstolen (MMD) och därefter överklagande till MÖD.

Vi kan också konstatera att Skanskas önskemål om att krossa bergmassor i Gungviken initialt helt var knutet till projektet Nacka bygger stad, inklusive t-banan. Idag är arbetstunnlarna färdiga och dessa bergmassor är redan omhändertagna. Nu återstår själva t-banetunnlarna och stadsbygget. I det sammanhanget finns stora möjligheter till cirkulär hantering av bergmassor.

Vi kommer självklart att arbeta vidare med ärendet och vi räknar med att kommunen kommer arbeta hårt för att det enhälligt politiska beslutet om att förbjuda en stenkross i Gungviken står fast och efterlevs.

Eva Nisser, ordf. SDF