Klargörande om förändring medlemskap Villaägarna

En del medlemmar är osäkra på vad som gäller medlemskap i SDF resp. Villaägarna. Därför vill vi klara ut hur det exakt ligger till.

I början av maj gick en inbjudan och kallelse till årsmöte ut till alla medlemmar. I inbjudan stod bland annat:

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna

Enligt 2 §, Tillhörighet, skall föreningen vara ansluten till Villaägarnas Riksförbund. De har beslutat att föreningar måste ansluta samtliga sina medlemmar. Under alla år som vi kan överblicka har ungefär hälften av våra medlemmar också varit medlemmar i Villaägarna, den andra hälften har varit så kallade direktanslutna i SDF.

Styrelsen gör bedömningen att om samtliga måste tvångsanslutas kommer vi förlora medlemmar. De som fortsatt vill vara kvar i Villaägarna kan vara det på individuell basis. Enda skillnaden är att det blir två inbetalningar i stället för en.

Styrelsen föreslår därför att § 2 ändras till: Föreningen skall vara fristående från andra föreningar. 

Utdrag ur årsmötesprotokollet

  1. Stadgeändring

Styrelsen föreslog ändring av stadgarnas 2 § som lyder ”Föreningen skall vara ansluten till Villaägarnas Riksförbund” till ”Föreningen skall vara fristående från andra föreningar”.

Eva Nisser redogjorde för Villaägarnas Riksförbunds beslut att en förenings samtliga medlemmar måste vara anslutna till Villaägarna. Då under överblickbar tid bara hälften av SDF:s medlemmar också varit medlemmar i Villaägarna gör styrelsen bedömningen att en tvångsanslutning av våra medlemmar skulle innebära ett stort medlemstapp.

Mötet biföll enhälligt styrelsens förslag på ändring av § 2. I och med att beslutet var enhälligt träder den nya paragrafen i kraft omedelbart.

All dokumentation ligger sedan i våras på hemsidan www.saltsjo-duvnas.se. Där ligger även våra stadgar där det framgår att beslut som tas enhälligt omedelbart träder i kraft.

Det blir alltså inte en enda krona dyrare för den som vill vara medlem i bägge föreningar. Den enda skillnaden är att du måste göra en betalning till SDF och en till Villaägarna om du vill vara medlem hos bägge. Däremot har SDF i enlighet med årsmötesbeslutet sänkt medlemsavgiften med 50 kronor till 300 kr/år från och med 2019.

Eva Nisser
Ordförande SDF